Ökad självständighet för äldre

Vi tror på fler tekniska lösningar som ger äldre möjlighet till självständighet, delaktighet och ett aktivt liv. Samtidigt är det inte alltid så lätt att nå ut med ny teknik i hälso- och sjukvårdssektorn. Det vill vi förändra. Med stöd från VINNOVA ska vi, tillsammans med bland andra SKL (Sveriges kommuner och landsting), titta på en nationell process som underlättar implementeringen av nya innovationer. 

VINNOVA har inom sitt program Innovationskraft i offentlig sektor beviljat Robotdalen 452.000 kronor för att under 2014 genomföra en förstudie om en nationell innovationsprocess. En process som ska säkerställa att nya innovationer för hälso- och sjukvårdssektorn förverkligas och blir till produkter och tjänster i livskraftiga företag.

En nationell process för implementering av innovationer är tänkt att:

  • ge äldre möjlighet att förbli självständiga så länge som möjligt,

  • ge äldre möjlighet att förbli delaktiga i samhället i så stor utsträckning som möjligt,

  • ge möjlighet till en mer effektiv vård och omsorg,

  • skapa tillväxt genom att nya företag och jobb skapas, etableras, eller attraheras till Sverige

Flera samarbetsaktörer har redan visat intresse för och engagerat sig i projektet, som till exempel SKL (Sveriges kommuner och landsting), Västerås stad med testbädd MISTEL, Socialstyrelsen och Create incubator. Flera andra, starka aktörer från näringsliv, akademi och offentlig sector kommer att bjudas in när projektet, som går under namnet SUNSIDE (Solutions for Independent and Active Life), nu drar igång.

För ytterligare information kontakta projektledare Reidar Gårdebäck.

...

 


Senaste artiklar