top of page

 Robotdalens A-Ö 
 Ord- och begreppslexikon samt vanliga frågor 

Här har vi samlat några av de vanligaste orden, begreppen och frågorna som förekommer i Robotdalens verksamhet och inom robotikområdet i allmänhet. Vi har listat dem från A till Ö nedan. Hoppas du hittar svaret på din fråga!

AI
Vad är AI? Artificiell intelligens (AI) är intelligens som uppvisas av maskiner, till skillnad från naturlig intelligens (NI) som uppvisas av människor och andra djur. Det är också namnet på det akademiska studieområde som studerar hur man skapar datorer och datorprogram med intelligent beteende. De flesta AI-forskare och AI-läroböcker definierar detta område som "studiet och utformningen av intelligenta agenter", där en intelligent agent är ett system som uppfattar sin omgivning och vidtar åtgärder som maximerar sina chanser att framgångsrikt uppnå sina mål.

Automation
Vad är automation? Automation eller automatisering betyder att man låter en maskin eller teknik utföra ett arbete, utan kontinuerlig inmatning från en operatör. 

Automationsutmaningen
Vad är Automationsutmaningen? Automationsutmaningen är arbetsnamnet och samlingsbegreppet för de förstudier som Robotdalen utfört på små och medelstora företag inom tillverkningsindustrin. Arbetet med förstudierna tog sin start 2003, med syfte att undersöka och underlätta företagens möjligheter att investera i automations- och robotlösningar, för ökad tillväxt och konkurrenskraft. Förstudierna har utmynnat i konkreta förslag kring företagens möjligheter att investera och har resulterat i investeringar i nya robotlösningar till ett värde av en kvarts miljard kronor.

FoU
Vad är FoU? FoU är en förkortning av Forskning och utveckling och är ett samlande begrepp inom framför allt näringslivet för verksamhet som syftar till att producera ny kunskap. Begreppet definieras enligt OECD som följande: “FoU består av kreativt och systematiskt arbete med syfte att öka kunskapsmängden samt att hitta nya tillämpningar av befintlig kunskap inom vetenskapens alla fält.”    

Förskrivningsbara hjälpmedel
Vad är förskrivningsbara hjälpmedel? Förskrivningsbara hjälpmedel är oftast medicintekniska produkter som du efter en behovsbedömning av din förskrivare kan få utprovat för att klara ditt vardagliga liv bättre. Förskrivare är legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal och de har även skyldighet att förutom utprovning av hjälpmedlet, informera, träna och följa upp ärendet tillsammans med dig. De flesta hjälpmedel får du låna avgiftsfritt så länge som du har behov, men för vissa hjälpmedel tillkommer en avgift. Det här kan skilja sig lite beroende på var i landet du bor. I de flesta delar av Sverige finns en handbok med information om vilka hjälpmedel som är förskrivningsbara där just du bor. Om ditt behov inte kan uppfyllas med dessa hjälpmedel utan du anser dig vara i behov av ett annat hjälpmedel så är det viktigt att du påtalar detta för din förskrivare (oftast leg sjukgymnast eller leg. arbetsterapeut på lasarettet eller hos din familjeläkare). Ett antal av de hälsorobotikprodukter som Robotdalen varit med och utvecklat är förskrivningsbara hos flera landsting/regioner och kommuner.  

Förstudie
Vad är en förstudie? En förstudie är en preliminär studie i de absoluta första skeendena av ett projekt. Förstudien ska svara på om uppdraget eller projektet går att genomföra, om tid och kostnader för att genomföra projektet är i linje med de förväntade intäkterna.

Hälsorobotik
Vad är hälsorobotik? Hälsorobotik innefattar olika produkter och lösningar inom välfärdsteknologi, utvecklade för att öka livskvalitet, självständighet och integritet hos funktionshindrade och äldre.

Industrirobot
Vad är en industrirobot? En industrirobot är en robot som används inom industrin. Roboten har en viss rörlighet - för varje arbetsstycke den ska arbeta med, förses roboten med ett passande verktyg. Några exempel på olika verktyg för industrirobotar är gripdon, sugkoppar och elektromagneter som används för att gripa tag i eller lyfta något. Industrirobotar tillverkas bl.a. av ABB, FANUC, IGM, KUKA, Yaskawa Motoman och Kawasaki Heavy Industries. Den första industriroboten installerades 1961.

Innovation
Vad är en innovation? En innovation är en ny idé, till exempel i form av en produkt, lösning, affärsidé, tjänst eller teknologi som visar sig lovande eller fungerar. Den har inte tänkts ut tidigare av någon annan officiellt. Innovation kommer av latinets innovare, som betyder "att förnya".

Innovationssystem
Vad är ett innovationssystem? Ett innovationssystem är en kombination av ömsesidigt beroende aktörer och nätverk, samt länkar mellan dessa med drivkrafter och spelregler som påverkar förmågan att skapa innovationer.

                                                                                                                                                                    
Kollaborativa robotar
Vad är kollaborativa robotar? Kollaborativa robotar (från engelskans “collaborative robots”) har utvecklats för att enkelt kunna programmeras för att samarbeta och utföra repetitiva och svåra uppgifter, sida vid sida med människor (tillika operatörer). De kallas även för samarbetande robotar, eller “cobots”, och är lättare och billigare än traditionella industrirobotar. De är enkla att programmera och har inbyggda sensorer som känner av om någon kommer i vägen så att de kan stanna utan att skada någon. Tillverkning av kollaborativa robotar görs bland annat av ABB, med modellen YuMi.

PILAR
Vad är PILAR? PILAR är en förkortning av Pilotprojekt Automationsutmaningen i Robotlyftet och är ett initiativ från Tillväxtverket. PILAR har sitt ursprung från regeringssatsningen Robotlyftet och är ett nationellt projekt som utformar effektiva insatser för att ge svenska industriföretag kunskaper och förmåga att utvecklas inom området automation/robotisering. Deltagande parter i satsningen är Robotdalen tillsammans med Industriella Utvecklingscentra (IUC), Swerea och Automation Region.

Pilotinstallation
Vad är en pilotinstallation? Vid en pilotinstallation testas en ny produkt skarpt, i en verklig verksamhet eller miljö. Under “piloten”, d.v.s tiden då produkten testas, får de olika användarna lämna synpunkter och ge feedback till innovatören/entreprenören om vad som fungerat bra eller dåligt. I slutet av "piloten" görs även en utvärdering enligt flera kriterier, till exempel produktens användarvänlighet, ekonomibesparingar och funktionalitet. Detta gör man i syfte att kunna göra produktförbättringar innan det blivit en kommersiell produkt på marknaden.

Proof-of-Concept
Vad är ett “Proof-of-Concept”? Ett "Proof-of-Concept", eller “PoC” som det även kallas, visar om ett projekt är tekniskt genomförbart. För att påvisa detta tar man då fram en prototyp eller studie som omfattar alla viktiga funktioner. Syftet är helt enkelt att bevisa att konceptet fungerar.

Programmering
Vad är programmering? Programmering handlar om att instruera en maskin eller del av en maskin, till exempel en dator eller robot att utföra ett visst arbete. Personen som utför detta hantverk brukar ofta kallas programmerare. När man programmerar skriver man ett program och man använder ett programspråk, till exempel Python, C++ eller C# (C-sharp).

Prototyp
Vad är en prototyp? En prototyp kan vara en förlaga eller testmodell som används vid utvecklingen av en produkt. Den är till för att underlätta kommunikation och visualisering av idéer - detta för att undersöka olika lösningar, väga fördelar mot nackdelar samt att upptäcka brister och fallgropar innan produkten sätts i produktion.

Robot
Vad är en robot? En robot är en teknisk anordning, oftast en elektromekanisk maskin som styrs av elektronisk programmering, som utför fysiska uppgifter. Definitionerna är vida över vad som egentligen är en robot men kan omfatta allt från industrirobotar till hushållsrobotar (till exempel robotgräsklippare) och tekniska hjälpmedel inom sjukvården (till exempel robotiserade terapikatter för demensvården).

Robotdalen Innovation Award
Vad är Robotdalen Innovation Award? Robotdalen Innovation Award var en internationell tävling som riktade sig till entreprenörer, innovatörer, nystartade företag samt forskare och doktorander från hela världen med idéer, koncept eller lösningar med kommersiell potential och banbrytande teknik, inom robotik och automation. Tävlingen arrangerades av Robotdalen och pågick mellan åren 2012-2017 med pristagare som bland annat Somnox, Bioservo Technologies, Furhat och Inerventions.

Robotlyftet
Vad är Robotlyftet? Robotlyftet är ett regeringsprogram skapat för att främja automation och robotisering inom små och medelstora industriföretag. Syftet med uppdraget, som styrs via Tillväxtverket, är att stödja små och medelstora företag i Sverige att öka automationen av sin produktion samt därigenom utveckla sitt produktionssystem och på sikt sin konkurrenskraft.

Sensorer
Vad är en sensor? En sensor är ett samlingsbegrepp på en apparat eller anläggning som insamlar, konverterar och i vissa fall distribuerar någon form av signal, stimuli eller data. Sensorer är vanligt förekommande i robotar, där de används för att roboten ska kunna se och känna igen olika objekt, tillstånd eller miljöer.

Social robotik
Vad är social robotik? Inom social robotik utvecklas robotar som kan ge stöd åt människor på det sociala planet, till exempel som sällskap, guide eller hjälplärare. Ett exempel på detta är Furhat, som utvecklats av ett team på KTH i Stockholm.

Servicerobotik
Vad är servicerobotik? Robotlösningar utvecklade inom serviceområdet kan vara mobila eller sociala robotar för industri, offentlig sektor eller konsumentmarknad. Det kan gälla robotlösningar för ökad säkerhet, förbättrad arbetsmiljö, eller ytterligare service i samhället. Roboten kan exempelvis utföra bevakning vid flygplatser eller industriområden, upptäcka farliga gaser eller fungera som stöd till brandmän vid utryckning. Det kan även gälla robotar med sociala funktioner i samhällets tjänst som kan användas som guide eller hjälplärare.

Testbädd
Vad är en testbädd? En testbädd kan vara en miljö inom vård och omsorg, där företag i samverkan med aktörer inom hälso- och sjukvård eller äldreomsorg kan testa nya idéer i praktisk verklighet redan under utvecklingsfasen. Testbäddar är viktiga för att utveckla, testa, certifiera och demonstrera processer, produkter, och tjänster som kan bidra till att öka kvalitén inom hälso- och sjukvård. Flera av de innovationer som stöttas av Robotdalen testas i olika testbäddar och miljöer innan de blir kommersiella produkter.

Triple helix
Vad är Triple helix? Triple helix är en tankemodell som handlar om samverkan mellan akademi, näringsliv och offentliga myndigheter. Används inom innovationssystem (och är en modell som Robotdalen arbetar efter).

Välfärdsteknik
Vad är välfärdsteknik/teknologi? Välfärdsteknik är digital teknik som syftar till att bibehålla eller öka trygghet, aktivitet, delaktighet eller självständighet för en person som har eller löper förhöjd risk att få en funktionsnedsättning. Välfärdsteknik kan användas av personen själv, en närstående eller någon annan i personens närhet och kan ges som bistånd, förskrivas som hjälpmedel för det dagliga livet eller köpas på konsumentmarknaden. Välfärdsteknologi är kunskapen om välfärdsteknik.

YuMi
Vad är YuMi? YuMi är en kollaborativ (samarbetande), tvåarmad industrirobot, som tillverkas av ABB. Den är konstruerad för framtidens automation och smart robotbeteende, till exempel för montering av små komponenter där människor och robotar arbetar tillsammans med samma arbetsuppgift. Roboten verkar under säkert robotbeteende, vilket betyder att den kan arbeta utan skyddsbur. YuMi betyder “you and me” – samarbete mellan människa och robot med oändliga möjligheter.

Informationen och förklaringarna för en del av ovanstående ord och begrepp har vi kopierat och finns mer att läsa om på till exempel Wikipedia. Och ett speciellt tack till Sara Wickman som hjälpt oss med texten om "Förskrivningsbara hjälpmedel."

23213330-yellow-cartoon-robot-thinking-a
bottom of page